Thuật toán cho phép nâng cao khả năng phân đoạn dữ liệu video

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5237Thuật toán cho phép nâng cao khả năng phân đoạn dữ liệu video

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5237