Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số isobutyrat đất hiếm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6318Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số isobutyrat đất hiếm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6318