Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/712
Title: Tác động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật kinh doanh Bất động sản ở Việt Nam
Other Titles: Impact of Vietnam housing-real eastate association in the perfection process of business Law on real estate in Vietnam
Authors: Doãn, Hồng Nhung
Keywords: Luật Kinh doanh;Bất động sản;Nhà đất;Hiệp hội Bất động sản;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 180-187
Abstract: Trong khuôn khổ bài nghiên cứu, tôi đi sâu nghiên cứu về tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động của Hiệp hội. Cũng từ đó, tác giả tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội kinh doanh bất động sản nhà đất Việt Nam. Tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu, đánh giá bước đầu về hội viên tham gia hiệp hội, phân loại hội viên, quyền và nghĩa vụ của các hội viên trong quá trình tham gia. Bài viết đánh giá những tồn tại và hạn chế trong hoạt động của Hiệp hội. Tác giả bước đầu đánh giá sự tác động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam trong hoạt động lập quy đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng, góp phần cải cách quy chế hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/712
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b5.pdf
  • Description : 
  • Size : 351.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.