Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/874
Title: Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp: Nghiên cứu so sánh các tiêu chí và phương pháp
Other Titles: Constitution and amending constitution: Comparative study of methods and criterion
Authors: Đào, Trí Úc
Keywords: Hiến pháp;Sửa đổi hiến pháp;Tiêu chí;Phương pháp
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 137-146
Abstract: Bài viết đề cập đến đến bản chất và các đặc trưng của Hiến pháp, vai trò, chức năng của Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia, hành trình của chủ nghĩa lập hiến hiện đại và các mô hình Hiến pháp, mức độ và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp. Trên cơ sở đó, tác giả đề cập đến các hình thức và phương thức soạn thảo và sửa đổi Hiến pháp, cũng như những tiêu chí khả thi cho vấn đề này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/874
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. GS.Dao Tri Uc-OK-da sua.pdf
  • Description : 
  • Size : 471.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.