Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17700
Title: Quan niệm chính trị - xã hội của John Locke
Authors: Nguyễn, Thị Dịu
Keywords: Tư tưởng triết học;Triết học Tây Âu;Locke, John
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 92 tr.
Abstract: Giới thiệu qua về thân thế và sự nghiệp của John Locke, trình bày bối cảnh lịch sử và tiền đề tư tưởng hình thành quan niệm chính trị - xã hội của John Locke. Nghiên cứu những nội dung cơ bản trong quan niệm chính trị - xã hội của John Locke (như quan niệm về con người và quyền con người, quan niệm về quyền lực nhà nước) được thể hiện qua hai tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền và Kinh nghiệm về nhận thức của con người. Phân tích những giá trị và hạn chế trong quan niệm chính trị - xã hội của John Locke
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17700
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01771.pdf
  • Description : 
  • Size : 338.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.