Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19089
Title: Mô phỏng một số hệ vật lý trên máy tính : Đề tài NCKH. QT.01.33
Authors: Lê, Viết Dư Khương
Nguyễn, Thị Hiến
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Tiến Cường
Nguyễn, Tiến Quang
Nguyễn, Văn Hải
Trần, Trung Đức
Keywords: Cơ học lượng tử;Cơ học thống kê;MATLAB;Phương pháp Monte carlo;Phương pháp giải tích số;Thuyết động học phân tử
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài đi sâu nghiên cứu phương pháp mô phỏng trong cơ học thống kê và cơ học lượng tử. Trong đó có giới thiệu về Matlab, về thuyết động học phân tử, mô phỏng động học phân tử, đồng thời giới thiệu các phương pháp giải tích số, các phương pháp Monte Carlo từ đó đưa ra kết quả và nhận xét về phần áp dụng các phương pháp giải tích số và phần áp dụng các phương pháp Monte Carlo
Description: 147 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19089
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00437.pdf
  • Description : 
  • Size : 72.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.