Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19246
Title: Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới cấu trúc, tính chất huỳnh quang của dây nanô ZnO được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt : Đề tài NCKH. QT. 05.07
Authors: Tạ, Đình Cảnh
Trần, Thị Quỳnh Hoa
Keywords: Dây nanô;Phương pháp bốc bay nhiệt;Vật liệu cấu trúc nanô;Vật lý
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày phương pháp chế tạo cấu trúc nanô một chiều từ pha khí: phương pháp hơi - lỏng - rắn (VLS) và quá trình tổng hợp từ pha hơi - rắn (VS). Xây dựng hệ tạo dây nanô ZnO, tổng hợp cấu trúc nanô ZnO 1-chiều từ pha hơi - rắn và pha hơi - lỏng - rắn. Khảo sát tính chất cấu trúc của dây nanô ZnO và khảo sát tính chất huỳnh quang và kích thích huỳnh quang của dây nanô ZnO đã chế tạo
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19246
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00474.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.