Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19248
Title: Văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức thương mại thế giới liên quan đến giáo dục đại học: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế : Đề tài NCKH. CB.03.19
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thu
Keywords: Giáo dục đại học;Tổ chức thương mại thế giới;Việt Nam;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ và giáo dục, phạm vi áp dụng và cơ cấu cũng như những ảnh hưởng của nó đối với giáo dục. Khái quát về hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, về lịch sử phát triển và chính sách quốc gia trong lĩnh vực này. Đi sâu khảo sát những tác động của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ đối với giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập, nêu những cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học Việt Nam khi thực hiện Hiệp định, tham gia vào tự do hoá thương mại dịch vụ trong tiến trình hội nhập. Đề tài nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất là việc cải tổ hệ thống luật pháp nhằm thích ứng được với những thay đổi của bối cảnh mới
Description: 61 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19248
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00476.pdf
  • Description : 
  • Size : 30.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.