Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19309
Title: Tổ chức và hoạt động các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.18
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Trần, Thu Hạnh
Ngũ, Hồng Quang
Keywords: Luật hình sự;Tố tụng hình sự;Cải cách tư pháp
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích làm rõ đặc trưng các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là đối với tòa án trong nhà nước pháp quyền, cũng như những nguyên tác hoạt động của các cơ quan này khi giải quyết vụ án hình sự làm căn cứ khoa học cho việc đổi mới các cơ quan tiến hành tố tụng nước ta trước yêu cầu cải cách tư pháp. Trên cơ sở học thuật pháp luật so sánh, đề tài đã phân tích, đối chiếu so sánh pháp luật tố tụng hình sự về cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ở một số nước tiêu biểu trong các mô hình tố tụng hình sự trên thế giới để rút ra những kinh nghiệm có thể học tập cho việc hoàn thiện pháp luật, đổi mới các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay ở nước ta. Đề tài đã đúc kết kinh nghiệm của việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan tố tụng hình sự ở nước ta từ 1946 đến nay làm cơ sở cho việc hoàn thiện, đổi mới các cơ
Description: 223 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19309
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000165.pdf
  • Description : 
  • Size : 111.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.