Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19577
Title: Thiết kế và mô hình hóa bộ định tuyến mạng dùng cho các kiến trúc truyền thông trên vi mạch : Đề tài NCKH. QC.08.18
Authors: Trần, Xuân Tú
Phạm, Phi Hùng
Nguyễn, Kiêm Hùng
Nguyễn, Thị Toan
Phạm, Thị Lan
Bùi, Duy Hiếu
Khúc, Ngọc Mai
Đỗ, Mạnh Tiến
Keywords: Điện tử học;Vi mạch;Kiến trúc truyền thông;Mạng truyền thông
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu các kiến trúc truyền thông trên chip hiện tại và tương lai. Khảo sát các vấn đề lý thuyết, các mô hình truyền thông dạng mạng đang được nghiên cứu, và khả năng thực thi trong quá trình thiết kế các hệ thống trên vi mạch. Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa phần cứng sử dụng ngôn ngữ VHDL. Xây dựng kiến trúc bộ định tuyến mạng và mô hình hóa kiến trúc lựa chọn. Thực hiện mô phỏng và kiểm chứng mô hình. Chế tạo thử trên công nghệ FPGA. Kiểm thử mạch đã được xây dựng. Kết quả đạt được: Báo cáo nghiệm thu đề tài là một tài liệu kỹ thuật với nội dung bao gồm các khái niệm cơ bản về mô hình mạng trên chip, tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới, các nội dung về thiết kế, mô phỏng và thực thi bộ định tuyến đề xuất. Tài liệu có thể được sử dụng cho các nghiên cứu về sau hoặc sử dụng trong quá trình đào tạo; Thiết kế và thực thi thành công bộ định tuyến mạng dù trong việc xây dựng các mô hình mạng trên chip có tô-pô hai chiều. Bộ định tuyễn thiết kế được sử dụng trong việc triển khai các nghiên cứu liên quan như: vấn đề tái cấu hình, thiết kế kiểm tra; Sản phẩm cũng cho phép nhóm nghiên cứu thiết kế vi mạch tích hợp tại phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh tiếp tục triển khai các nghiên cứu sâu hơn về mô hình mạng trên chip trong thời gian tới; Ngoài ra đề tài cũng đóng góp một vai trò hết sức quan trọng đối với việc hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu VSD trong thời gian tới.
Description: 48 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19577
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000019.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.