Thiết kế và mô hình hóa bộ định tuyến mạng dùng cho các kiến trúc truyền thông trên vi mạch
Thiết kế và mô hình hóa bộ định tuyến mạng dùng cho các kiến trúc truyền thông trên vi mạch