Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21470
Title: Ứng dụng phần mềm máy tính trong giảng dạy và nghiên cứu hóa phân tích : Đề tài NCKH. QT.06.20
Authors: Tạ, Thị Thảo
Keywords: Giảng dạy;Hóa phân tích;Phần mềm máy tính;Tin học
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Thu thập tài liệu tổng quan về các loại phần mềm máy tính và những vấn đề tính toán nâng cao, thông kê và biểu diễn kết quả dạng đồ thị đã và đang được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy Hóa phân tích trên thế giới và Việt Nam. Xây dựng những nội dung môn Hóa phân tích đang được giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học. Thực nghiệm xây dựng CSDL phục vụ cho việc áp dụng phần mềm trong tính toán và kiểm chứng kết quả. Áp dụng các phần mềm máy tính như Origin, Exel, Minitab va Matlab trong việc tính toán, xử lý thông kê số liệu phân tích, phân tích thống kê đa biến đánh giá nguồn gốc, phân loại và sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường, phân tích nội qui định lượng đa cấu tử có trong hệ phức tạp Nghiên cứu áp dụng toán học, thống kê, biểu diễn và tính toán kết quả bằng đồ thị và khả năng áp dụng các phần mềm máy tính trong tính toán lý thuyết và xử lý số liệu thực nghiệm. Xây dựng đề cương môn học "Thống kê trong Hóa phân tích" cho sinh viên chuyên đề Hóa phân tích năm thứ 4 và "Toán tin ứng dụng trong Hóa phân tích" cho sinh viên cao học nghành Hóa phân tích kết hợp với việc áp dụng các phần mềm máy tính để tính toán và xử lý số liệu thực nghiệm Giải quyết các bài toán phân tích đồng thời các chất trong cùng hỗn hợp bằng phương pháp trắc quang Thống kê về tình hình áp dụng các phần mềm máy tính phục vụ giảng dạy và nghiên cứu Hóa phân tích trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng các thuật toán ứng dụng toán thống kê đa biến và phân tích hồi qui đa biến tuyến tính, xử lý số liệu thực nghiệm trên các phần mềm máy tính Ứng dụng các chương trình máy tính để giải quyết các vấn đề sau: Xử lý thống kê số liệu phân tích, đánh giá phương pháp phân tích và biểu diễn số liệu thực nghiệm dạng đồ thị, đánh giá nguồn gốc và sự phân bố chất ô nhiễm trong môi trường
Description: 32 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21470
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00651.pdf
  • Description : 
  • Size : 25.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.