Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21845
Title: Tổng hợp các oxit kim loại mang trên vật liệu mao quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng oxi đề hydro hoá ankan thành anken : Đề tài NCKH. QT.04.12
Authors: Lê, Thanh Sơn
Nguyễn, Thị Minh Thư
Trần, Hồng Cơ
Keywords: Hoá vô cơ;Kim loại;Xúc tác
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài đề cập chi tiết đến quá trình tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác V2O5/MCM-48, bước đầu thảo luận kết quả thu được của quá trình chuyển hoá LPG thành các olefin nhẹ Các hệ vật liệu xúc tác thu được cho thấy oxit kim loại chuyển tiếp ở dạng hoạt động, phân tán tốt, không làm thay đổi hoặc biến dạng cấu trúc các vật liệu nền đẫ tổng hợp được Tiến hành tổng hợp và thu được các vật liệu mao quản trung bình MCM-48 cho thấy mẫu thu được cho hiệu quả hấp phụ cao với kích thước lỗ khoảng 24A
Description: 115tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21845
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00525.pdf
  • Description : 
  • Size : 25.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.