Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22289
Title: Nghiên cứu cấu trúc hiển vi và siêu hiển thị một số loại tế bào chuột nhắt trắng (Mus Musculus L.) Dưới tác động của bức xạ ion hoá và khả năng bảo vệ phóng xạ của nấm linh chi (Ganoderma lucidum kast.) : Đề tài NCKH. QT.97.08
Authors: Trịnh, Xuân Hậu
Hoàng, Kim Phúc
Nguyễn, Thị Thanh
Trần, Thị Lan
Đoàn, Suy Nghĩ
Keywords: Nấm linh chi;Sinh học;Tế bào học
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Linh chi là một dược liệu quý, có thể sử dụng như là chất bảo vệ phóng xạ Nghiên cứu khả năng bảo vệ phóng xạ của bột nấm Linh chi Ganoderma Lucidiumkast. Ở mức độ cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi của một số loại tế bào chuột nhắt trắng Musmusculus L. Kết quả nghiên cứu chuột nhắt trắng Swiss người ta thấy rằng bột Linh chi có tác động làm giảm mức độ thương tổn của tế bào mô ở mức độ cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi khi chiếu xạ ở liều thấp
Description: 189 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22289
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00051.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.