Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới composite polyme 3 pha phục vụ công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QGĐA.12.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22355Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới composite polyme 3 pha phục vụ công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QGĐA.12.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22355