Nghiên cứu mô hình an ninh cơ sở dữ liệu và xác thực điện tử : Đề tài NCKH QC.05.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22487Nghiên cứu mô hình an ninh cơ sở dữ liệu và xác thực điện tử : Đề tài NCKH QC.05.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22487