Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23237
Title: Chính sách đối ngoại và hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam (1975 - 2000) : Đề tài NCKH. NC.01.11
Authors: Vũ, Đình Kông
Keywords: Chính sách đối ngoại;Hoạt động quốc tế;Thời kỳ 1975-2000;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài đã hệ thống lại và làm nổi bật những nét cơ bản nhất của tình hình thế giới và trong nước, sự ra đời và phát triển của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ 1975-2000; những tác động to lớn của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội Việt Nam. Đề tài nêu bật được những chuyển biến căn bản của tình hình thế giới và trong nước trong từng thời kỳ lịch sử, là cơ sở để Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra và thực hiện thành công chính sách đối ngoại và hoạt động quốc tế
Description: 215 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23237
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00345.pdf
  • Description : 
  • Size : 129.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.