Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23592
Title: Kiến nghị sử dụng hợp lý tài nguyên trầm tích biển và bảo vệ môi trường của 5 vùng trọng điểm: Hạ Long, cửa Bảy Háp, vịnh Rạch Giá, cửa Ba Lạt, vịnh Đà Nẵng
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Tài nguyên trầm tích;Bảo vệ môi trường;Trầm tích biển;Hạ Long;Cửa Bảy Háp;Vịnh Rạch Giá;Cửa Ba Lạt;Vịnh Đà Nẵng
Issue Date: 2010
Citation: Trần, H.T. (2010). Kiến nghị sử dụng hợp lý tài nguyên trầm tích biển và bảo vệ môi trường của 5 vùng trọng điểm: Hạ Long, cửa Bảy Háp, vịnh Rạch Giá, cửa Ba Lạt, vịnh Đà Nẵng. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được các nhà khoa học và quản lý quan tâm từ khi nước ta chuyển sang thời kỳ đổi mới về kinh tế khi mà các vấn đề xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp ngăn ngừa sa mạc hóa; nghiên cứu biến động môi trường liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự báo diễn biến môi trường cho Thủy Điện Sơn La.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23592
Language: vi
Format Extent: 78 tr.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_24.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.