Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25068
Title: Một loại hình đánh giá mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học và phát huy tính dân chủ trong nhà trường
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Đánh giá;Giáo dục;Phương pháp dạy học
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 33-37
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25068
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00616.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.