Nghiên cứu phổ huỳnh quang của vật liệu Cd(l-x)Mn(x)Te
Nghiên cứu phổ huỳnh quang của vật liệu Cd(l-x)Mn(x)Te