Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25218
Title: Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Trần, Thục
Huỳnh, Thị Lan Hương
Đào, Minh Trung
Keywords: Phát triển bền vững;Kinh tế - xã hội;Vịnh Bắc bộ;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25218
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05711.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.