Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và xu hướng thay đổi trong tương lai dưới tác động của biến đổi khí hậu
Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và xu hướng thay đổi trong tương lai dưới tác động của biến đổi khí hậu