Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25228
Title: Phân vùng cảnh quan phục vụ bảo vệ và sử dụng hợp lý tại khu vực phía tây thành phố Hà Nội
Authors: Phạm, Quang Tuấn
Nguyễn, An Thịnh
Nguyễn, Hiệu
Keywords: Phát triển bền vững;Cảnh quan;Hà Nội;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phạm, Quang Tuấn, Nguyễn, An Thịnh, Nguyễn, Hiệu. (2013). Phân vùng cảnh quan phục vụ bảo vệ và sử dụng hợp lý tại khu vực phía tây thành phố Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam,
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25228
Language: vi
Format Extent: 10 tr.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05713.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.