Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25228
Title: Phân vùng cảnh quan phục vụ bảo vệ và sử dụng hợp lý tại khu vực phía tây thành phố Hà Nội
Authors: Phạm, Quang Tuấn
Nguyễn, An Thịnh
Nguyễn, Hiệu
Keywords: Phát triển bền vững;Cảnh quan;Hà Nội;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 10 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25228
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05713.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.