Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34725
Title: So sánh kiểu truyện cô lọ lem của một số dân tộc miền Nam Trung Quốc với kiểu truyện Tấm Cám của Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01
Authors: Lê, Chí Quế, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huế, người hướng dẫn
Đường, Tiểu Thi
Keywords: Truyện;Văn học Trung Quốc;Văn học Việt Nam;Văn học dân gian
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 290 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày những lý luận cơ sở về type truyện, khảo sát kết cấu, nội dung của type truyện Cô Lọ Lem ở miền Nam Trung Quốc và Tấm Cám ở Việt Nam. Trình bày những mô típ chính tương đồng về sự bạc đãi và trợ giúp, thay đổi thân phận bằng cuộc hôn nhân, bị giế (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34725
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_1240_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.