Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34780
Title: Ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ( Trên tư liệu truyện ngắn ba nhà văn nữ): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01
Authors: Đinh, Văn Đức , người hướng dẫn
Hoàng, Dĩ Đình
Keywords: Lý luận ngôn ngữ;Ngôn ngữ trần thuật;Truyện ngắn;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ‬‬ĐHKHXN&NV
Abstract: 201 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết của ngôn ngữ trần thuật. Nghiên cứu về người trần thuật trong truyện ngắn các nhà văn nữ. Phân tích điểm nhìn của ngôn ngữ trần thuật trong các truyện ngắn của nhà văn nữ. Tìm hiểu thời gian của ngôn ngữ trần thuật trong truyện (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34780
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000885_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.