Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35009
Title: Một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh : Luận án TS. Triết học : 5.01.02
Authors: Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn
Đặng, Xuân Kỳ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Đạt
Keywords: Quan điểm biện chứng;Triết học;Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 165 tr
Cơ sở hình thành những quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nội dung của một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong một số lĩnh vực điển hình của cách mạng Việt Nam và vận dụng quan điểm biện chứng trong tư (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35009
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00349_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 109.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.