Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35149
Title: Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Nguyễn, Hồng Dương , người hướng dẫn
Nguyễn Thanh Xuân, người hướng dẫn
Mã, Phúc Thanh Tươi
Keywords: Đạo Tin Lành;Đạo đức tôn giáo;Triết học
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích bối cảnh xã hội thế kỷ XVI và những điều kiện kinh tế, chính trị dẫn đến sự hình thành phong trào Cải Cách và sự xuất hiện của đạo Tin Lành. Trình bày về sự du nhập của đạo Tin Lành vào Việt Nam đầu thế kỷ XX và khái quát tình hình đạo Tin Lành ở (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35149
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001935_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.