Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425
Title: Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Hà, Huyền My
Keywords: Pháp luật;Xã hội dân sự;Luật dân sự;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007384.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.