Khảo cứu tài liệu Hán Nôm Nha Kinh lược Bắc Kỳ về Hà Nội (1886 - 1897) : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36070Khảo cứu tài liệu Hán Nôm Nha Kinh lược Bắc Kỳ về Hà Nội (1886 - 1897) : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36070