Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36119
Title: Về các kỳ thi Đình thế kỷ XVII - XVIII : Luận văn ThS Lịch sử: 60.22.54
Authors: Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Hiền
Keywords: Thi cử;Thi Đình;Khoa cử;Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 147 tr. + Tóm tắt
Khái quát về thi Đình trước thời Lê - Trịnh, thi Đình trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế kỷ XVII - XVIII. Trình bày những vấn đề có liên quan đến thi Đình: thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi, thể lệ thi, phép thi, nội dung thi, cách chấm thi... cũng nh (...)
Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60.22.54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36119
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.