Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37269
Title: Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng Việt : Luận án TS. Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán: 1 01 10
Authors: Lương, Chi Mai, Người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Tiến, Người hướng dẫn
Đặng, Ngọc Đức
Keywords: Mô hình Markov;Mạng Neuron;Tiếng Việt;Toán học tính toán
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận án TS. Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
148 tr
Trình bày khái quát về nguyên tắc hoạt động các bộ phận của hệ thống nhận dạng tiếng nói, độ chính xác hiện thời của các hệ thống nhận dạng tiếng nước ngoài và tiếng Việt, CSDL tiếng nói và các đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Việt; Trình bày cơ sở lý thuyết củ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37269
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00223_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.