Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37399
Title: Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ : Luận văn ThS. Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ: 60 46 15
Authors: Đào, Hữu Hồ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Toán học thống kê;Thống kê đủ;Định lý tách;Toán học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Luận văn ThS. Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37399
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001081_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 309.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.