Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37399Đặc trưng họ phân phối có chứa thống kê đủ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37399