Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37671Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37671