Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38045
Title: Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích Hồ Trị An : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Vũ, Đức Lợi , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân
Keywords: Hóa phân tích;Kim loại nặng;Hóa học;Hồ Trị An;Trầm tích
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Electronic Resources
91 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của các kim loại Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Xác định tuổi trầm tích. So sánh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng trong mẫu trầm tích mới và (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38045
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000435_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.