Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38051
Title: Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Trần, Tứ Hiếu , người hướng dẫn
Trịnh, Bích Liên
Keywords: Hóa phân tích;Đánh giá chất lượng;Nguồn nước;Hồ Thiền Quang;Hà Nội
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 61 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát điều kiện tự nhiên của Hồ Thiền Quang và phân tích các thông số liên quan đến chất lượng nước hồ Thiền Quang. Từ kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang thông qua QCVN 08:2008/BTNMT về nước mặt và chỉ số chất lượng nước (WQI -w (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38051
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : output.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.