Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38066
Title: Áp dụng phương pháp bảo toàn Electron trong hóa phân tích : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Đào, Hữu Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Hóa phân tích;Electron;Oxi hóa khử
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 66 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về phản ứng oxi hoá - khử; phương pháp bảo toàn electron. Nghiên cứu phương pháp bảo toàn electron để tính trong một số phép chuẩn độ thường dùng: phương pháp pemanganat; dicromat; iot-thiosunfat; phương pháp dùng Ce4+. Phân tích hỗn hợp nhiều ch (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38066
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000231_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.