“Hoạt động thực hiện chính sách đối với người nhiễm chất độc hóa học dioxin” (Nghiên cứu trường hợp quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3883“Hoạt động thực hiện chính sách đối với người nhiễm chất độc hóa học dioxin” (Nghiên cứu trường hợp quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3883