Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38961
Title: Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2 và TiO2 làm vật liệu xử lý Asen và Amoni trong nước : Luận văn ThS. Hóa học: 62 44 01 20
Authors: Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn
Vũ, Thị Thu Trang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 54 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa Môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38961
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002797.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.