A study on English adverbs as modifiers (a contrastive analysis with Vietnamese equivalents) = Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40103A study on English adverbs as modifiers (a contrastive analysis with Vietnamese equivalents) = Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40103