Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41679
Title: Xây dựng phương pháp đánh giá bằng thực nghiệm hiệu quả truyền nhận của mạng cảm biến không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Vương, Đạo Vy, người hướng dẫn
Trần, Văn Thông
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng cảm biến không dây;Mạng truyền thông;Truyền thông không dây
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu khái quát về mạng cảm biến không dây: cấu tạo mạng, cấu trúc mạng, kiến trúc giao thức mạng và các ứng dụng của mạng. Nghiên cứu các đặc tính vô tuyến của mạng cảm biến không dây như lớp vật lý, các đặc tính vô tuyến của mạng. Trên cơ sở lý thuy (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41679
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02479_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.