Xây dựng phương pháp đánh giá bằng thực nghiệm hiệu quả truyền nhận của mạng cảm biến không dây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41679Xây dựng phương pháp đánh giá bằng thực nghiệm hiệu quả truyền nhận của mạng cảm biến không dây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41679