Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41686
Title: Ứng dụng công nghệ GPS và các hệ thống thông tin vô tuyến mặt đất trong quản lý, vận hành giao thông đường sắt Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Bùi, Xuân Liệu
Keywords: Công nghệ GPS;Giao thông đường sắt;Kỹ thuật điện tử;Vô tuyến mặt đất
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan về ngành đường sắt nói chung và hiện trạng về lĩnh vực thông tin tín hiệu đường sắt nói riêng, bao gồm những hạn chế và bất cập cũng như các ưu điểm và nhược điểm của hệ thống điều hành vận tải đường sắt hiện tại. Trình bày tổng quan v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41686
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02438_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.