Ứng dụng công nghệ GPS và các hệ thống thông tin vô tuyến mặt đất trong quản lý, vận hành giao thông đường sắt Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41686Ứng dụng công nghệ GPS và các hệ thống thông tin vô tuyến mặt đất trong quản lý, vận hành giao thông đường sắt Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41686