Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ VSAT TDM/D-TDMA cho mạng truyền dẫn Viettel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41690Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ VSAT TDM/D-TDMA cho mạng truyền dẫn Viettel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41690