Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41697
Title: Phát phân tập và các kỹ thuật MIMO qua kênh fading đa đường : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Xuân Nam, người hướng dẫn
Hoàng, Quang Trung
Keywords: Kênh fading đa đường;Kỹ thuật MIMO;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về mô hình các kênh thông tin vô tuyến làm cơ sở cho việc mô hình hoá và mô phỏng hệ thống; cùng các kỹ thuật phân tập là kỹ thuật kết hợp phân tập không gian thu và kỹ thuật kết hợp phân tập không gian phát. Trình bày các phương pháp truyền dẫn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41697
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02400_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.