Phát phân tập và các kỹ thuật MIMO qua kênh fading đa đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41697Phát phân tập và các kỹ thuật MIMO qua kênh fading đa đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41697