Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41707Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41707