Nghiên cứu công nghệ Wimax và khả năng triển khai tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41709Nghiên cứu công nghệ Wimax và khả năng triển khai tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41709