Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41719Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41719