Nghiên cứu giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng không dây di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41720Nghiên cứu giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng không dây di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41720