Nghiên cứu về tối ưu hóa việc chuyển giao dọc giữa các môi trường mạng không dây di động khác nhau

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41749Nghiên cứu về tối ưu hóa việc chuyển giao dọc giữa các môi trường mạng không dây di động khác nhau

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41749