Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về thủ tục hành chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42706Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về thủ tục hành chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42706