Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43295
Title: Phát triển thuật toán nội suy nhằm tăng cường chất lượng Video trong 3D-HEVC : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Lê, Thanh Hà
Đinh, Triều Dương
Vũ, Duy Khương
Keywords: Thuật toán nội suy;3D-HEVC;Video
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHCN
Citation: Vũ, D. K. (2016). Phát triển thuật toán nội suy nhằm tăng cường chất lượng Video trong 3D-HEVC. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn nghiên cứu các vấn đề về 3DTV, TV, các phần mềm tham chiếu, cài đặt thuật toán Hole filling SWA (Spiral weighted average algorithm) và cuối cùng so sánh hiệu suất so với các thuật toán Hole filling khác
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43295
Language: vi
Format Extent: 59 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007743.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.