Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43551
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 70 05
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình Thông, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Kỹ thuật viễn thông;Thuê bao số;Truyền dẫn đa sóng;Điện thoại
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: Trình bày khái quát các đặc tính cơ bản của phương thức điều chế đa sóng mang (MCM) qua đường dây thuê bao số (DSL) và các công trình nghiên cứu liên quan đến điều chế đa tần rời rạc (DMT) như phân bố bit, bộ cân bằng nhiều thời gian (TEQ)… nhằm nâng cao d (...)
128 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43551
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01973_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 28.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.